ข้อบังคับ สอ.สสจ มห จำกัด[แก้ไขข้อบังคับ 62]
  หลักเกณฑ์การให้เงินกู้สามัญ 2561
  ระเบียบฯการให้เงินกู้สามัญสวัสดิการ
  ระเบียบฯการให้เงินกู้ชำระหนี้ธนวัฎฯ,บัตรเครดิต
  ระเบียบฯ ว่าด้วยเงินกู้แก่สมาชิก 2561
  พรบ.สถาบันคุ้มครองเงินฝาก 2551
  พรบ.สถาบันคุ้มครองเงินฝาก 2551
  ระเบียบฯว่าด้วยการให้เงินกู้พิเศษ
เพื่อการเคหะแก่สมาชิกพ.ศ. 2551
  พรบ.สหกรณ์ 2542