คณะกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดมุกดาหาร จำกัด ชุดที่27

 

นายวิทยา ธารประเสริฐ
ประธานสหกรณ์
 
       
นายสมพร ถาวร
รองประธาน
นายทิน ตันสมรส
รองประธาน
นางพันธ์ฉวี สุขบัติ
เลขาฯ
นายสุทิน สลางสิงห์
เหรัญญิก
       
กรรมการเงินกู้
 
กรรมการศึกษา
และประชาสัมพันธ์
   
นายบุญมี หิมะคุณ
ประธาน
   
นายอวยพร ทองสะอาด
ประธาน
       
 
นายอนุชิต รัตนวงค์
เลขาฯ
 
นายวสันต์ วงค์ศรีทา
เลขาฯ
       
 
นายทัคคนา สุวรรณไตรย์
 
นายสุจินดา สุวรรณไตรย์
       
 
นางนวลละมัย สุพร
 
นางรัชนีกร นามบุตร
       
 
นางสุดารัตน์ เอิบอิ่ม
 
นางศุภิสรา มาลาเพชร