คณะกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดมุกดาหาร จำกัด ชุดที่ 29

   
   
นายทิน ตันสมรส
ประธานสหกรณ์
นางพันธ์ฉวี สุขบัติ
รองประธาน 1
นายทัคนา สุวรรณไตรย์
รองประธาน 2
นายบุญญฤทธิ์ เมืองโคตร
เลขานุการ
นายสิทธิพงษ์ จิตรนิยม
เหรัญญิก
       
คณะกรรมการ
เงินกู้
คณะกรรมการศึกษา
และประชาสัมพันธ์
นายไพโรจน์ ศรีนอก
ประธาน
นายอวยพร ทองสอาด
ประธาน
         
นางนวลละมัย สุพร
เลขาฯ
นายอานัท พลราชม
เลขาฯ
         
นางสาววารัติกาล โอมพนา
นางชุติมาพร ยืนยั่ง
         
 
นายสุทิน สลางสิงห์
นายสุรสิทธิ์ เผ่าภูไทย
         
     
นายอภิชาติ ราชสุวรรณ
นายอนุชิต รัตนวงค์