5 ขั้นตอนง่ายๆ ยื่นขอรับสวัสดิการผ่าน Line@ สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดมุกดาหาร 
1
โหลดแบบคำขอรับสวัสดิการจาก website www.mukcoop.com หัวข้อดาวน์โหลด เอกสาร/แบบฟอร์ม  
2
พิมพ์/print ใบคำขอฯ
3
กรอกข้อความใบคำขอฯให้ครบถ้วน ถูกต้อง
4
ถ่ายเอกสารใบคำขอตาม(3.) และเอกสารประกอบ
5
ส่งภาพถ่ายผ่าน LINE@ สหกรณ์