*ข้อมูล ณ วันที่ 1 กพ.62 [Last data update]
ดอกเบี้ย เงินฝาก สหกรณ์
อัตรา[%]
   ออมทรัพย์ [saving-S]
2.75
   ออมทรัพย์พิเศษ1 [special saving-SS1]
3.00
   ออมทรัพย์พิเศษ2 [SS2]
3.25
   ออมทรัพย์พิเศษ3 [SS3]
3.50
   ออมทรัพย์พิเศษ4 [SS4]
3.75
   ออมทรัพย์พิเศษเอ๊กซ์ตร้า1 [SS Extra1-SSE1]
4.00
   ออมทรัพย์พิเศษเอ๊กซ์ตร้า2 [SS Extra2-SSE2]
4.25
เงินกู้
   สามัญทั่วไป     ส่ง 240 งวด
6.75
   สามัญสวัสดิการ ส่ง 60 งวด
6.75
   ฉุกเฉิน ส่ง 24 งวด
6.75
การเคหะ ส่งตามเงื่อนไข
6.50