*มีผล ณ วันที่ 1 กย.63 เป็นต้นไป
เงินฝาก ดอกเบี้ย สหกรณ์
อัตรา[%]
   ออมทรัพย์ [saving-S]
2.50
   ออมทรัพย์มั่นคง
3.00
   ออมทรัพย์พิเศษ ต่ำกว่า 5,000
2.75
   ออมทรัพย์พิเศษ ตั้งแต่ 5,000-1,000,000
3.00
   ออมทรัพย์พิเศษ มากกว่า 1,000,000-3,000,000
3.15
   ออมทรัพย์พิเศษ มากกว่า 3,000,000 ขึ้นไป
3.40
   ออมทรัพย์พิเศษ : SSE ฝาก 3 ปี
3.65
   ดอกเบี้ยเงินฝากจากสหกรณ์อื่นและนิติบุคคล
*(ตั้งแต่ 1 ตค.63 เป็นต้นไป)
    - ออมทรัพย์
2.90
    - ประจำ
3.20
เงินกู้
   สามัญทั่วไป       ส่ง 240 งวด
6.00
   สามัญสวัสดิการ ส่ง 120 งวด
6.00
   สามัญอเนกประสงค์ ส่ง 120 งวด
6.00
   ฉุกเฉินทั่วไป        ส่ง 12 งวด
6.00
   ฉุกเฉินออนไลน์   ส่ง 12 งวด
6.00
   ฉุกเฉิน กรณีพิเศษ(ปันผล & เฉลี่ยคืน)  
     *ส่งเฉพาะดอกเบี้ย
การเคหะ ส่งตามเงื่อนไข
5.75