*ข้อมูล ณ วันที่ 7 กพ.62 [Last data update]
ประเภท
จำนวนเงิน[บาท]
อัตรา[%]
เงินฝาก
  100 บาท ขึ้นไป
3.00
ออมทรัพย์พิเศษ
  ต่ำกว่า 5,000
3.00
  5,000 -1,000,000
3.50
  1,000,000-3,000,000
3.75
  มากกว่า 3,000,000
4.00
เงินกู้
  สามัญทั่วไป     ส่ง 240 งวด
6.75
  สามัญสวัสดิการ ส่ง 60 งวด
6.75
  ฉุกเฉิน ส่ง 24 งวด
6.75
การเคหะ ส่งตามเงื่อนไข
6.50