*ข้อมูล ณ วันที่ 1 กพ.62 [Last data update]
เงินฝาก ดอกเบี้ย สหกรณ์
อัตรา[%]
   ออมทรัพย์ [saving-S]
2.75
   ออมทรัพย์พิเศษ ต่ำกว่า 5,000
3.00
   ออมทรัพย์พิเศษ ตั้งแต่ 5,000-1,000,000
3.25
   ออมทรัพย์พิเศษ มากกว่า 1,000,000-3,000,000
3.50
   ออมทรัพย์พิเศษ มากกว่า 3,000,000 ขึ้นไป
3.75
   ออมทรัพย์พิเศษ : SSE1 ฝาก 3 ปี
4.00
   ออมทรัพย์พิเศษ : SSE2 ฝาก 5 ปี
4.25
เงินกู้
   สามัญทั่วไป       ส่ง 240 งวด
6.75
   สามัญสวัสดิการ ส่ง 120 งวด
6.75
   ฉุกเฉิน ส่ง 24 งวด
6.75
การเคหะ ส่งตามเงื่อนไข
6.50