Logo Mukcoop
MSQ: Banner Onehealth

สมาชิกสามารถโอนหุ้น หรือชำระหนี้ กับสหกรณ์ได้ที่ บัญชี:สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดมุกดาหาร จำกัด ธนาคารกรุงไทย ประเภท ออมทรัพย์ สาขามุกดาหาร เลขบัญชี: 420- 1-27931-6
#คลิกติดตั้ง Mobile App: Mukcoop 5.0

บริการสมาชิก สหกรณ์ดิจิทัล
                   ข่าวประชาสัมพันธ์
คณะกรรมการสหกรณ์ ชุดที่28
Saving 4.0

สมาชิกประเมินความพึงพอใจการให้บริการ
Link News Items แบบฟอร์มบันทึกขอพักชำระหนี้[27-04-2563]

ประกาศ พักชำระหนี้สมาชิกสหกรณ์สู้ภัย
ไว้รัสโควิด-19[27-04-2563]

ประกาศ ยกเลิกเงินฝากออมทรัพย์พิเศษ SSE2[10-04-2563]

ประกาศ อัตราดอกเบี้ยเงินให้กู้แก่สมาชิก[10-04-2563]

ประกาศ งดการถือหุ้นรายเดือนชั่วคราว[10-04-2563]

ประกาศ รับสมัครสมาชิกใหม่[01-04-2563]

-กดอ่านข่าว! ทุกรายการ-

ยุทธศาสตร์ 5 ปี พัฒนาสหกรณ์:[กรรมการชุดที่ 28]
                  กิจกรรมการดำเนินงาน
ประธานทอล์ค:PrathanTalk
Benefits members สรุปผลการประชุม แผนการควบคุมภายในและการบริหาร
ความเสี่ยง[22 กันยายน 2562]

สรุปการสำรวจความเห็นการฝากเงินจากเงินปันผล 2562

ผลสำรวจความคิดเห็นสมาชิกต่อการบริหารของคณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 27 และการให้บริการของเจ้าหน้าที่สหกรณ์
สำรวจระหว่างวันที่ 1-30 เม.ย.62

เกณฑ์การประเมิน สหกรณ์สีขาวด้วยธรรมาภิบาล

แผนยุทธศาสตร์ 5 ปี พัฒนาสหกรณ์ [2562-2566]

สไลด์แผนยุทธศาสตร์ 5 ปี สอ.สาธารณสุข มุกดาหาร
    Slide Show MSQ Activities สหกรณ์สัญจรหน่วยนิคม  #Post# 06-08-63           
                                                                      View all...
                           รายงาน/มติ ที่ประชุม
                      งบการเงินและการวิเคราะห์
                              อัตราดอกเบี้ย ต่อปี/ประเภทเงินกู้
Link News Items สรุปการประชุมครั้งที่10/2563[20-07-2563]

ครั้งที่ 9/63 [11 มิย.63]19-06-2563

ครั้งที่ 8/63 [7 พค.63]14-05-2563

ครั้งที่ 7/63 [23 เมย.63]29-04-2563

ครั้งที่ 6/63 [9 เมย.63]27-04-2563

ครั้งที่ 5/63 [12 มีค.63]27-04-2563

-กดอ่าน! ทุกรายการ      -มติที่ประชุม ปีงบ62

Link News Items งบแสดงฐานะทางการเงิน ประจำเดือน กค.63[05-08-2563]

งบกำไรขาดทุน ประจำเดือน กค.63[05-08-2563]

งบแสดงฐานะทางการเงิน ประจำเดือน มิย.63[12-07-2563]

งบกำไรขาดทุน ประจำเดือน มิย.63[12-07-2563]

งบแสดงฐานะทางการเงิน ประจำเดือน พค.63[04-06-2563]

งบกำไรขาดทุน ประจำเดือน พ.ค.63[04-06-2563]

-กดอ่าน! ทุกรายการ        -ไฟล์เดิม

สวัสดิการสมาชิก
                   กิจกรรมช่วยเหลือสมาชิก
ประกันชีวิต
Benefits members
      สวัสดิการรักษาพยาบาล พ.ศ.2562

      สวัสดิการรับขวัญทายาทใหม่ พ.ศ.2562

     สวัสดิการสงเคราะห์ศพบิดา,มารดา,บุตร พ.ศ.2562

      สวัสดิการมงคลสมรส พ.ศ.2562

      ประกันชีวิตกลุ่ม

      สวัสดิการบำเหน็จสมาชิก     สวัสดิการสมาชิกอาวุโส

      ุทุนสงเคราะห์ศพสมาชิกและคู่สมรส พ.ศ.2562

     ทุนสงเคราะห์ประสบอุทกภัย,วาตภัย,อัคคีภัย พ.ศ.2562
  Slide Show MSQ Activities           
                                                                      View all...
ระเบียบข้อบังคับ
                   ดาวน์โหลด เอกสาร/แบบฟอร์ม  
ขั้นตอนการให้บริการ[Flow Chart]/อื่นๆ
Link News Items เงินกู้ฉุกเฉินออนไลน์[04-08-2563]

สรุปแบบสอบถามความพึงพอใจสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขมุกดาหาร ปี 63[20-07-2563]

สรุปแบบสอบถามความพึงพอใจสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขมุกดาหาร ปี 62[21-07-2563]

สรุปผลการประเมิน จนท.สหกรณ์ฯ 2563[30-06-2563]

ใบสมัครกองทุนภาคอีสาน[15-06-2563]

ใบคำขอเปลี่ยนแปลงการส่งชำระหนี้เงินกู้ / บัญชีเงินฝากหักรายเดือน[15-06-2563]

-กดอ่าน! ทุกรายการ        -ไฟล์เดิม

Copyright@ Mukdahan Health Savings Cooperative Version 2.00 Nov 11,2019 Support Platform: Android, Ipad IOS: You are visitors: 76882