Logo Mukcoop
MSQ: Banner Onehealth

สมาชิกสามารถโอนหุ้น หรือชำระหนี้ กับสหกรณ์ได้ที่ บัญชี:สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดมุกดาหาร จำกัด ธนาคารกรุงไทย ประเภท ออมทรัพย์ สาขามุกดาหาร

เลขบัญชี: 420- 1-27931-6


#คลิกติดตั้ง Mobile App: Mukcoop 5.0

บริการสมาชิก สหกรณ์ดิจิทัล
                   ข่าวประชาสัมพันธ์
คณะกรรมการสหกรณ์ ชุดที่ 29
Saving 4.0

สมาชิกประเมินความพึงพอใจการให้บริการ
Link News Items [25-11-2563]

[22-11-2563]

ใบรับรองกรณีไม่สามารถเข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2563[20-10-2563]

ประกาศรับสมัครผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ฯ[21-09-2563]

ประกาศรับสมัครกรรมการชุดที่29[21-09-2563]

แบบฟอร์มบันทึกขอพักชำระหนี้[27-04-2563]

-กดอ่านข่าว! ทุกรายการ-

ยุทธศาสตร์ 5 ปี พัฒนาสหกรณ์:[กรรมการชุดที่ 28]
                  กิจกรรมการดำเนินงาน
ประธานทอล์ค:PrathanTalk
Benefits members สรุปผลการประชุม แผนการควบคุมภายในและการบริหาร
ความเสี่ยง[22 กันยายน 2562]

สรุปการสำรวจความเห็นการฝากเงินจากเงินปันผล 2562

ผลสำรวจความคิดเห็นสมาชิกต่อการบริหารของคณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 27 และการให้บริการของเจ้าหน้าที่สหกรณ์
สำรวจระหว่างวันที่ 1-30 เม.ย.62

เกณฑ์การประเมิน สหกรณ์สีขาวด้วยธรรมาภิบาล

แผนยุทธศาสตร์ 5 ปี พัฒนาสหกรณ์ [2562-2566]

สไลด์แผนยุทธศาสตร์ 5 ปี สอ.สาธารณสุข มุกดาหาร
    Slide Show MSQ Activities   #Post# 14-11-63           
                                                                      View all...
                           รายงาน/มติ ที่ประชุม
                      งบการเงินและการวิเคราะห์
                              อัตราดอกเบี้ย ต่อปี/ประเภทเงินกู้
Link News Items [25-11-2563]

ครั้งที่13/63 [8 ตค.63]

ครั้งที่ 12/63 [10 กย.63]

ครั้งที่ 11/63 [13 สค.63]

ครั้งที่ 10/63 [9 กค.63]

-กดอ่าน! ทุกรายการ      -มติที่ประชุม ปีงบ62

Link News Items [24-11-2563]

งบแสดงฐานะทางการเงิน ประจำเดือน สค.63[03-09-2563]

งบกำไรขาดทุน ประจำเดือน สค.63 [03-09-2563]

งบแสดงฐานะทางการเงิน ประจำเดือน กค.63[05-08-2563]

งบกำไรขาดทุน ประจำเดือน กค.63[05-08-2563]

งบแสดงฐานะทางการเงิน ประจำเดือน มิย.63[12-07-2563]

-กดอ่าน! ทุกรายการ        -ไฟล์เดิม

สวัสดิการสมาชิก
                   กิจกรรมช่วยเหลือสมาชิก
ประกันชีวิต
Benefits members
      สวัสดิการรักษาพยาบาล พ.ศ.2562

      สวัสดิการรับขวัญทายาทใหม่ พ.ศ.2562

     สวัสดิการสงเคราะห์ศพบิดา,มารดา,บุตร พ.ศ.2562

      สวัสดิการมงคลสมรส พ.ศ.2562

      ประกันชีวิตกลุ่ม

      สวัสดิการบำเหน็จสมาชิก     สวัสดิการสมาชิกอาวุโส

      ุทุนสงเคราะห์ศพสมาชิกและคู่สมรส พ.ศ.2562

     ทุนสงเคราะห์ประสบอุทกภัย,วาตภัย,อัคคีภัย พ.ศ.2562
  Slide Show MSQ Activities           
                                                                      View all...
ระเบียบข้อบังคับ
                   ดาวน์โหลด เอกสาร/แบบฟอร์ม  
ขั้นตอนการให้บริการ[Flow Chart]/อื่นๆ
Link News Items [20-11-2563]

[17-11-2563]

สรุปผลการประเมินความพึงพอใจ PathanTalk รายสัปดาห์[20-08-2563]

เงินกู้ฉุกเฉินออนไลน์[04-08-2563]

สรุปแบบสอบถามความพึงพอใจสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขมุกดาหาร ปี 63[20-07-2563]

สรุปแบบสอบถามความพึงพอใจสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขมุกดาหาร ปี 62[21-07-2563]

-กดอ่าน! ทุกรายการ        -ไฟล์เดิม

Copyright@ Mukdahan Health Savings Cooperative Version 2.00 Nov 11,2019 Support Platform: Android, Ipad IOS: You are visitors: 118059