Title:
พัฒนา 5ส. รองรับสหกรณ์ Smart Office
Click to Zoom
Details:
พันธ์ฉวี สุขบัติ เลขาฯ กรรมการสหกรณ์ชุดที่ 27 และทีมงานสหกรณ์ นำโดยผู้จัดการ ภาวินี แสวงบุญ ร่วมระดมแนวคิดและปฎิบัติ พัฒนากิจกรรม 5 ส เพื่อพัฒนาระบบ รองรับ สหกรณ์ Smart Office ตามยุทธศาสตร์พัฒนาสหกรณ์
Post Date:
2019-01-14 Time:22:31:57
Post by:
Smit