Title:
ประชุมประจำเดือนมกราคม 2562
Click to Zoom
Details:
8 มกราคม 2561 กรรมการสหกรณ์ชุดที่ 27 นำโดย นายวิทยา ธารประเสริฐ ประชุมสหกรณ์ประจำเดือนมกราคม 2562
ณ ห้องประชุมสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดมุกดาหาร โดยเนื้อหาหลักๆ คือ การทบทวนจำนวนเอกสารยื่นกู้,การอนุมัติเงินกู้,การตรวจสอบบัญชี เป็นต้น
Post Date:
2019-01-08 Time:22:45:13
Post by:
Smit