สวัสดิการรักษาพยาบาล พ.ศ.2562

      สวัสดิการรับขวัญทายาทใหม่ พ.ศ.2562

     สวัสดิการสงเคราะห์ศพบิดา,มารดา,บุตร พ.ศ.2562

      สวัสดิการมงคลสมรส พ.ศ.2562

      ประกันชีวิตกลุ่ม

      สวัสดิการบำเหน็จสมาชิก     สวัสดิการสมาชิกอาวุโส

      ุทุนสงเคราะห์ศพสมาชิกและคู่สมรส พ.ศ.2562

     ทุนสงเคราะห์ประสบอุทกภัย,วาตภัย,อัคคีภัย พ.ศ.2562