สวัสดิการรักษาพยาบาล
  สวัสดิการรับขวัญทายาทใหม่
  เงินสงเคราะห์การเสียชีวิต
  สวัสดิการมงคลสมรส
  ประกันชีวิตกลุ่ม
  สวัสดิการบำเหน็จสมาชิก
  สวัสดิการเกื้อกูลสมาชิกอาวุโส
  สวัสดิการกรณีโสดหรือสมรสแต่ไม่มีบุตร
  ทุนสาธารณประโยชน์สงเคราะห์สมาชิกประสบอุทกภัย วาตภัย และอัคคีภัย