สวัสดิการรักษาพยาบาล

      สวัสดิการรับขวัญทายาทใหม่

     เงินสงเคราะห์การเสียชีวิต

      สวัสดิการมงคลสมรส

      ประกันชีวิตกลุ่ม

      สวัสดิการบำเหน็จสมาชิก

      สวัสดิการเกื้อกูลสมาชิกอาวุโส

      สวัสดิการกรณีโสดหรือสมรสแต่ไม่มีบุตร

     ทุนสาธารณประโยชน์สงเคราะห์สมาชิกประสบอุทกภัย
    วาตภัย และอัคคีภัย