ผู้สมัครเป็น กรรมการกลาง จำนวน 5 ท่าน หมายเลข 1-5
สมาชิก กากบาท [X] เลือกได้ 3 ท่าน
ผู้สมัคร
หมายเลข
นโยบาย

1

พันธ์ฉวี
สุขบัติ

ยึดสมาชิกเป็นศูนย์กลาง
พัฒนาสหกรณ์สีขาว
ตามหลักธรรมาภิบาล
บริหารโปร่งใส ฉับไว
ตรวจสอบได้ ยุค 4.0

2

สุรศักดิ์
หงษ์เวียงจันทร์

“ 3 ส. นำเข็มมุ่งสหกรณ์สู่การปฏิบัติ ”
ส 1 : สานต่อนำแผนยุทธศาสตร์ ปี2562-2566 สู่การปฎิบัติ
ส 2 : สานสายใย เชื่อมโยงแผนงานในปีที่ผ่านมา สู่เข็มมุ่ง
ส 3 : สรุปผล ประเมิน เพื่อปรับกลยุทธ์ใหม่

3

สุทิน
สลางสิงห์

"2 ท วิเคราะห์การเงินสหกรณ์"
ท1 : ทำต่อ เรื่องการคิดดอกเบี้ยให้เหมาะสม
ท2 : ทำทันที วิเคราะห์ไฟแนนซ์ที่เป็นปัจจุบัน

4

สมมิตร
ดวงสมสา

“3D สู่สหกรณ์ดิจิทัล”
D1 Developed : พัฒนา โปรแกรมต่อเนื่องจากที่ได้ทำไว้แล้ว/
เว็บไซต์, ระบบสมาชิกออนไลน์ ,ไลน์แอด@ ของสหกรณ์
D2 Data : ข้อมูล สมาชิกเข้าถึง ตรวจสอบ ข้อมูลการเงิน ส่วนบุคคลได้ เพื่อความถูกต้อง โปร่งใส
D3 Digital : ดิจิทัล สร้างแอพพลิเคชั่นบนโทรศัพท์มือถือ เพื่อลดขั้นตอนเอกสาร เพิ่มความสะดวก รวดเร็ว.

5

นวนละมัย
สุพร

1.การมีส่วนร่วมของสมาชิก ทั้งสมาชิกสามัญและสมทบ
2.การพัฒนาคุณภาพชีวิตสมาชิก
3.เน้นการบริการ สวัสดิการ การสื่อสารข้อมูลให้กับสมาชิก
ผู้สมัครเป็นกรรมการ หน่วย สสจ.มห จำนวน 2 ท่าน หมายเลข 6-7
สมาชิก กากบาท [X] เลือกได้ 1 ท่าน
ผู้สมัคร
หมายเลข
นโยบาย

6

สิทธิพงษ์
จิตนิยม

" มั่นคง เข้าถึง พึ่งได้ ใส่ใจสมาชิก"

7

วิศวพล
บุทธิจักร

" สนับสนุนการพัฒนาสหกรณ์ให้มีความมั่นคง เป็นที่พึ่งของสมาชิก ตามหลักสหกรณ์ "
ผู้สมัครเป็นกรรมการ หน่วย อำเภอเมืองมุกดาหาร จำนวน 2 ท่าน หมายเลข 8-9
สมาชิก กากบาท [X] เลือกได้ 1 ท่าน
ผู้สมัคร
หมายเลข
นโยบาย

8

วสันต์
อุคำมีทรัพย์ทวี

1.พัฒนาสหกรณ์ให้ยั่งยืน
2.สหกรณ์คือหัวใจ ผลกำไรเป็นของสมาชิก
3.ถือเสียงสมาชิกเป็นใหญ่

9

บุญญฤทธิ์
เมืองโคตร

" สหกรณ์ตั้งขึ้นมา เพื่อช่วยเหลือซึ่งกันและกัน "
ผู้สมัครเป็นกรรมการ หน่วย อำเภอนิคมคำสร้อย จำนวน 1 ท่าน
ผู้สมัคร
หมายเลข
นโยบาย

10

อานัส
พลราชม

" โปร่งใส ฉับไว ตรวจสอบได้ "
ผู้สมัครเป็นกรรมการ หน่วย อำเภอดงหลวง จำนวน 1 ท่าน
ผู้สมัคร
หมายเลข
นโยบาย

11

อภิชาติ
ราชสุวรรณ

" สานต่องานเดิม ส่งเสริมงานใหม่ ใส่ใจสมาชิก "
ผู้สมัครเป็นกรรมการ หน่วย อำเภอหนองสูง จำนวน 1 ท่าน
ผู้สมัคร
หมายเลข
นโยบาย

12

สุรสิทธิ์
เผ่าภูไทย

" ส่งเสริมการออม พร้อมการกู้ ดอกเบี้ยเงินกู้ ปันผลเฉลี่ยคืน ต้องมีความพร้อม "