การคำนวณอัตราดอกเบี้ยขั้นต่ำของสหกรณ์
  Minimum cooperative Rate (MCR)
   ณ เดือนมีนาคม 2562

[เปรียบเทียบงบการเงิน 6 เดือน:ตค.61-มีค.62
งบดุล , งบกำไรขาดทุน]  

[เปรียบเทียบงบการเงิน 3 เดือน:ตค.61-ธค.61
งบดุล , งบกำไรขาดทุน]  

 งบดุลประจำเดือน: ตค.61   พย.61   ธค.61   มค.62  
กพ.62     มีค.62  

 งบกำไรขาดทุนประจำเดือน: ตค.61   พย.61   ธค.61   มค.62  
  กพ.62     มีค.62  

การคำนวณอัตราดอกเบี้ยขั้นต่ำของสหกรณ์
  Minimum cooperative Rate (MCR)
   ณ เดือนธันวาคม 2561

สไลด์วิเคราะห์ผลการดำเนินงานด้วย CAMELS Model

เอกสารวิเคราะห์ผลการดำเนินงานด้วย CAMELS Model
เปรียบเทียบปีบัญชี 2560 - 2561[โดย วิทยา ธารประเสริฐ]