การคำนวณอัตราดอกเบี้ยขั้นต่ำของสหกรณ์
  Minimum cooperative Rate (MCR)
   ณ เดือนมิถุนายน 2562

[เปรียบเทียบงบการเงิน 9 เดือน:ตค.61-มิย.62
  งบดุล , งบกำไรขาดทุน]  

 งบดุลเดือน: สค.62   กค.62    มิย.62    พค.62  เมย.62  
  มีค.62    กพ.62   มค.62   ธค.61   พย.61   ตค.61  

 งบกำไรขาดทุนเดือน: สค.62  กค.62  มิย.62  พค.62  เมย.62 
  มีค.62   กพ.62  มค.62   ธค.61   พย.61   ตค.61  

การคำนวณอัตราดอกเบี้ยขั้นต่ำของสหกรณ์
  Minimum cooperative Rate (MCR)
   ณ เดือนมีนาคม 2562

[เปรียบเทียบงบการเงิน 6 เดือน:ตค.61-มีค.62
  งบดุล ,   งบกำไรขาดทุน]  

[เปรียบเทียบงบการเงิน 3 เดือน:ตค.61-ธค.61
  งบดุล , งบกำไรขาดทุน]  

การคำนวณอัตราดอกเบี้ยขั้นต่ำของสหกรณ์
  Minimum cooperative Rate (MCR)
   ณ เดือนธันวาคม 2561

สไลด์วิเคราะห์ผลการดำเนินงานด้วย CAMELS Model

เอกสารวิเคราะห์ผลการดำเนินงานด้วย CAMELS Model
เปรียบเทียบปีบัญชี 2560 - 2561[โดย วิทยา ธารประเสริฐ]