งบดุลเดือน: ตค.61   พย.61   ธค.61   มค.62  

 งบกำไรขาดทุนเดือน: ตค.61   พย.61   ธค.61   มค.62  

การคำนวณอัตราดอกเบี้ยขั้นต่ำของสหกรณ์
  Minimum cooperative Rate (MCR)
   ณ เดือนธันวาคม 2561

สไลด์วิเคราะห์ผลการดำเนินงานด้วย CAMELS Model

เอกสารวิเคราะห์ผลการดำเนินงานด้วย CAMELS Model
เปรียบเทียบปีบัญชี 2560 - 2561[โดย วิทยา ธารประเสริฐ]