งบดุลประจำเดือน:   พค.62      เมย.62     มีค.62  
   กพ.62   มค.62   ธค.61   พย.61   ตค.61  

 งบกำไรขาดทุนประจำเดือน: พค.62     เมย.62   มีค.62 
   กพ.62  มค.62   ธค.61   พย.61   ตค.61  

การคำนวณอัตราดอกเบี้ยขั้นต่ำของสหกรณ์
  Minimum cooperative Rate (MCR)
   ณ เดือนมีนาคม 2562

[เปรียบเทียบงบการเงิน 6 เดือน:ตค.61-มีค.62
งบดุล , งบกำไรขาดทุน]  

[เปรียบเทียบงบการเงิน 3 เดือน:ตค.61-ธค.61
งบดุล , งบกำไรขาดทุน]  

การคำนวณอัตราดอกเบี้ยขั้นต่ำของสหกรณ์
  Minimum cooperative Rate (MCR)
   ณ เดือนธันวาคม 2561

สไลด์วิเคราะห์ผลการดำเนินงานด้วย CAMELS Model

เอกสารวิเคราะห์ผลการดำเนินงานด้วย CAMELS Model
เปรียบเทียบปีบัญชี 2560 - 2561[โดย วิทยา ธารประเสริฐ]