การคำนวณอัตราดอกเบี้ยขั้นต่ำของสหกรณ์
  Minimum cooperative Rate (MCR)
   ณ เดือนกันยายน 2562

งบการเงิน ณ สิ้นปีบัญชี [กย.62 เทียบกับ กย.61]
  งบดุล , งบกำไรขาดทุน  

 งบดุลเดือน: พย.62   ตค.62  
กย.62   สค.62   กค.62    มิย.62    พค.62  เมย.62  
มีค.62 กพ.62   มค.62   ธค.61   พย.61   ตค.61  

 งบกำไรขาดทุนเดือน: พย.62  ตค.62 
กย.62 
สค.62  กค.62  มิย.62  พค.62  เมย.62 
มีค.62 กพ.62  มค.62   ธค.61   พย.61   ตค.61  

การคำนวณอัตราดอกเบี้ยขั้นต่ำของสหกรณ์
  Minimum cooperative Rate (MCR)
   ณ เดือนมิถุนายน 2562

การคำนวณอัตราดอกเบี้ยขั้นต่ำของสหกรณ์
  Minimum cooperative Rate (MCR)
   ณ เดือนมีนาคม 2562

[เปรียบเทียบงบการเงิน 6 เดือน:ตค.61-มีค.62
  งบดุล ,   งบกำไรขาดทุน]  

[เปรียบเทียบงบการเงิน 3 เดือน:ตค.61-ธค.61
  งบดุล , งบกำไรขาดทุน]  

การคำนวณอัตราดอกเบี้ยขั้นต่ำของสหกรณ์
  Minimum cooperative Rate (MCR)
   ณ เดือนธันวาคม 2561

สไลด์วิเคราะห์ผลการดำเนินงานด้วย CAMELS Model

เอกสารวิเคราะห์ผลการดำเนินงานด้วย CAMELS Model
เปรียบเทียบปีบัญชี 2560 - 2561[โดย วิทยา ธารประเสริฐ]